Terms and conditions
Home / Terms and conditions

Terms and conditions

This web-site https://www.ifuture.eu/ is in the possession of the company I FUTURE NXT S.R.L, a Romanian legal entity, registered at the Trade Register under no. J40 / 12347/2011, VAT registration number CUI 29233349, with the registered office at Splaiul Independentei, Nr. 319-C, Building A, Mezzanine, Nr. 2, Sector 6, Bucharest, and is administered by it. Access to this web-site is governed by the terms and conditions of use, as detailed below.


Service description

https://www.ifuture.eu was created to provide information services, free of charge, on the services offered by IFuture, to all those who access our website. Other services that are or will be implemented, over time, within the site are subject to the same conditions, unless they do not have distinctly formulated conditions of use.

Users have free access to the services https://www.ifuture.eu , and IFuture reserves the right to restrict the use of any service of the site in commercial interest.
By using https://www.ifuture.eu you agree not to use any automated system that accesses the site in a manner that sends multiple request messages to the site https://www.ifuture.eu in -a reasonable period of time for a person to be able to use this convention

General conditions

I FUTURE has made every effort to present, on this site, accurate and precise information regarding the company’s activity and the portfolio of partners. I FUTURE is constantly looking for new ways to improve the quality and variety of our services, therefore, the information presented on this web-site is constantly changing.


Copyright

All rights, including copyrights and rights in the databases, with respect to this web-site and its content, are owned or licensed by I FUTURE or used by I FUTURE in accordance with applicable legal provisions or with the permission of the rights holder of author. You may not copy, reproduce, republish, download, post, broadcast or transmit any text, image, graphics, logo, artwork, button, symbol or their selection or the way they are arranged, nor the source code or associated programs, for any public or commercial purpose, without the prior written consent of I FUTURE or the copyright holder.

You may not adapt, modify or create any material or information contained on this site, nor use it for any purpose other than personal, non-commercial use. You agree to use this site only for lawful purposes. I FUTURE reserves the right to use for the purpose of personnel selection, any kind of information sent through this site, through the contact form and including personal data.


Career platform

I FUTURE declares, guarantees, approves and assumes responsibility for the career platform to which there are links on this site. No external site that you visit by accessing a link from this site is under the control of I FUTURE, and visiting other external sites is at your own risk.
Subscribed I FUTURE NXT S.R.L, Romanian legal entity, registered at the Trade Register under no. J40 / 12347/2011, VAT registration number CUI 29233349, bank account RO88INGB0001008199458910 opened at ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch, headquartered at Splaiul Independentei, Nr. 319-C, Building A, Mezzanine, Nr. 2, Sector 6, Bucharest, hereby confirms that we have a valid license of the Career Platform that we store on or on internal servers.

By using the Career Platform, your personal data provided by you within the Career Platform will be collected, but this action will be treated separately in that section.


Using the contact form

We may collect or receive personal data from you directly through the use of contact forms.
Thus, in the situation where you want to get in touch with us, personal data are processed, which you understand to disclose, such as:
– name and surname;
– email address;
– phone number;
– any other information / details you provide by using the communication / contact channels.


Jurisdiction

The terms and conditions presented here will be governed by and construed in accordance with Romanian law. Any disputes arising in connection with these terms and conditions will be subject to the decision of the competent courts in Romania.
If any of these terms is established to be illegal, ineffective or inapplicable, due to the legislation of any state or country in which these conditions are to apply, it will be removed from these terms and conditions. The other provisions will remain fully applicable and will continue to be binding and enforceable for the parties.

By using the site https://www.ifuture.eu/ and / or any other service offered, it is considered that you have read, understood and fully accepted the terms and conditions of use of the site. The website https://www.ifuture.eu/ is subject to the laws of Romania.
I FUTURE reserves the right to change any of these terms and conditions at any time by posting the changes online.


Use of cookies

To find out more about how to interact with our website, please access the Cookies Policy.


Termeni si conditii

Prezentul web-site https://www.ifuture.eu/ se afla in posesia companiei I FUTURE NXT S.R.L, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12347/2011, număr de înregistrare TVA CUI 29233349, cu sediul social la Splaiul Independentei, Nr. 319-C, Cladirea A, Mezanin, Nr. 2, Sector 6, Bucuresti, si este administrat de aceasta. Accesul la acest web-site este guvernat de termene si conditii de utilizare, asa cum sunt detaliate mai jos.

Descrierea serviciului

https://www.ifuture.eu a fost realizat pentru a oferi servicii de informare, în mod gratuit, asupra serviciilor oferite de IFuture, tuturor celor care accesează website-ul nostrum. Alte servicii care sunt sau vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.
Utilizatorii au acces gratuit la serviciile https://www.ifuture.eu , iar IFuture își rezervă dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial.
Prin utilizarea https://www.ifuture.eu sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului https://www.ifuture.eu într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenție.

Conditii Generale

I FUTURE a depus toate eforturile pentru a prezenta, pe acest site, informatii corecte si precise cu privire la activitatea companiei si a portofoliului de parteneri. I FUTURE cauta, in permanenta, noi moduri de a imbunatati calitatea si varietatea serviciilor noastre, de aceea, informatiile prezentate pe prezentul web-site sunt in permanenta schimbare.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor si drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest web-site si la continutul sau, sunt detinute sau licentiate de catre I FUTURE ori utilizate de I FUTURE in conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea detinatorului drepturilor de autor. Nu aveti dreptul de a copia, reproduce, republica, descarca, posta, emite sau transmite nici un fel de text, imagine, grafica, logo, ilustratie, buton, simbol sau selectia lor ori modul in care acestea sunt dispuse, nici codul-sursa ori programele asociate, pentru nici un scop public ori comercial, fara acordul prealabil, exprimat in scris, al I FUTURE sau al detinatorului drepturilor de autor.
Nu aveti dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informatie continute in acest site, nici de a le utiliza in orice scop, cu exceptia utilizarii personale, non-comerciale. Sunteti de acord sa utilizati acest site doar in scopuri legale. I FUTURE isi rezerva dreptul de a utiliza in scopul selectiei de personal, orice fel de informatii trimise prin intermediul acestui site, prin intermediul formularului de contact si inclusiv date cu caracter personal.

Platforma de cariere

I FUTURE declara, garanteaza, aproba si isi asuma responsabilitatea cu privire la platforma de cariere catre care exista link-uri in acest site. Niciun site extern pe care il vizitati prin accesarea unui link din acest site nu se afla sub controlul I FUTURE , iar vizitarea altor site-uri externs se face pe raspunderea dumneavoastra.
Subscrisa I FUTURE NXT S.R.L, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12347/2011, număr de înregistrare TVA CUI 29233349, cont bancar RO88INGB0001008199458910 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul social la Splaiul Independentei, Nr. 319-C, Cladirea A, Mezanin, Nr. 2, Sector 6, Bucuresti, confirma prin prezenta ca detinem o licenta valabila a Platformei de cariere pe care o stocam pe sau pe servere interne.
Prin utilizarea Platformei de cariere vor fi colectate datele dumneavoastra cu caracter personal puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul Platformei de cariere, actiune care insa va fi trata in mod distinct in respectiva sectiune.

Utilizarea formularului de contact

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră in mod direct prin utilizarea formularelor de contact .
Astfel in situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:
– nume și prenume;
– adresa de email;
– număr de telefon;
– orice alte informații /detalii pe care le firnizați prin utilizarea canaelor de comunicare /contact.

Jurisdictie

Termenele si conditiile prezentate aici vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia romana. Orice fel de dispute nascute in legatura cu aceste termene si conditii vor fi supuse deciziei instantelor competente din Romania.
In cazul in care oricare dintre aceste termene va fi stabilit ca fiind ilegal, ineficace ori inaplicabil, din cauza legislatiei oricarui stat sau tara in care aceste conditii urmeaza sa se aplice, acesta va fi eliminat din prezentele termene si conditii. Celelalte prevederi vor ramane aplicabile integral si vor continua sa fie obligatorii si executorii pentru parti.

Prin utilizarea site-ului http://www.mobexpert.ro și/sau al oricărui alt serviciu și/sau produs oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Site-ul http://www.mobexpert.ro se supune legilor din România.
I FUTURE isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre aceste termene si conditii oricand, prin postarea online a modificarilor.

Utilizarea cookie-uri

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies.